centos7开启80端口,解决80端口访问失败

时间:2021-06-22 11:44 作者:IIS7 admin

    如下图所示正常域名解析后配置服务器能正常使用80端口但是个别异常我就是那个个别
    看解决步骤(80端口访问失败)
    原因是80端口没开如图
    方案如下
    1检查防火墙是否开启
    2开启防火墙
    3开启80端口(提示成功证明成功)--permanent是永久开启
    4建议关闭防火墙
    问题解决
    希望能帮到遇到问题的你!!!!
    原文链接:https://blog.csdn.net/qq_30324831/article/details/84314875